Algemene Voorwaarden Yoga-Marga

Het participeren aan de lessen bij Yoga-Marga betekent dat de participant akkoord gaat met de  Algemene Voorwaarden Yoga-Marga. Deze algemene voorwaarden worden ook overhandigd bij het inschrijfformulier.

Het lidmaatschap.

Bij aanvang van het lidmaatschap vult de participant een inschrijfformulier in. Hierop wordt ook ondertekend dat deze algemene voorwaarden gelezen en begrepen zijn.

De participant koopt een les-abonnement , proefles of losse les, waarmee hij of zij kan participeren aan de yogalessen.

Een les-abonnement is geldig voor een maand. Een les-abonnement is persoonlijk en niet overdraagbaar. Gemiste lessen kunnen worden ingehaald binnen de duur van een maand. Daarna komen de lessen te vervallen. De participant is zelf verantwoordelijk voor het bijtijds inhalen van de lessen. Er vindt geen restitutie plaats voor niet bijgewoonde lessen.

Geen vrije inloop. In verband met maximaal 6 plaatsen dient de participant zich voor zijn/haar les(sen) van te voren aan te melden per e-mail, sms of whatsapp. De les gaat door bij min. 2 aanmeldingen per les.

De betaling.

De participant betaalt lesgeld voor het  volgen van les(sen) bij Yoga-Marga. 

Het les-abonnement moet voor de volgende maand, minimaal een week voor het einde van de huidige maand, dus vóór de 25e van de voorafgaande maand betaald worden. Bijvoorbeeld: het lesgeld van maart moet vóór 25 februari betaald worden.

De betaling kan contant geschieden of via een bankoverschrijving.

Het rekeningnummer: NL39 INGB 0797 0698 52 t.n.v. Yoga-Marga.

In geval van nalatigheid in het betalen kan de toegang tot de les aan de participant geweigerd worden.

Afmelden lessen en opzeggen.

Indien de participant verhinderd is, is hij of zij verplicht uiterlijk 4 uur voor aanvang van de gereserveerde groepsles, om deze per e-mail, sms of whatsapp af te melden. Wordt de annulering van de les niet op tijd  doorgegeven, dan kan de les niet ingehaald worden.

De annulering van een bedrijfsyoga les, privé les, les aan huis of workshop dient minimaal 72 uur van te voren te geschieden voor aanvang van de gereserveerde les . Bij annulering binnen 72 uur voor aanvang wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. De annulering dient per e-mail doorgegeven te worden aan Yoga-Marga.

Opzeggen van het les-abonnement dient schriftelijk te geschieden per e-mail naar info@yoga-marga.nl.

Vakantie en lesuitval.

Op Nationale feestdagen is Yoga-Marga gesloten. De vakantieweken worden bijtijds doorgegeven via de website van Yoga-Marga en via e-mail.

Als de docent ziek of verhinderd is wordt er met de participanten een nieuwe datum en tijd afgesproken om de les in te halen.

Eigen risico en aansprakelijkheid.

Het participeren aan de lessen is geheel voor eigen risico van de participant.

Iedere participant is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten onmiddellijk te melden aan de docent.

Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de participant geadviseerd om eerst te overleggen met de eigen huisarts.

Yoga-Marga kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, verlies of diefstal van eigendommen van de participant en ook niet voor mogelijke blessures en ongevallen, die al dan niet direct of indirect in verband gebracht kunnen worden met het participeren aan de lessen.

Wijzigingen

Yoga-Marga behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden, de lestijden, locatie, data en lesgelden te allen tijde te wijzigen. De participant wordt dan via de website en e-mail tijdig van alle wijzigingen op de hoogte gebracht.

 

 

Versie 01 februari 2020


Yoga-Marga

Telefoon: 06-20-82-22-77

E-mail: info@yoga-marga.nl

KvK-nummer 74419536